باداب سورت روستای اروست

توضیحات:
-     باداب به معني آب گاز دار است
-     اولين اثر ثبت شده قله دماوند مي باشد

اطلاعات بیشتر: www.Orost.ir

گزارش تخلف
بعدی